Съгласен съм предоставените от мен лични данни да бъдат използвани от СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД за целите на осъществяване на контакт с мен по отправеното от мен запитване. Информиран съм, че предоставянето на личните ми данни е доброволно и абсолютно необходимо за целите на комуникацията ми със СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД. Уведомен | уведомена съм, че във всеки един момент мога да оттегля даденото от мен съгласие като подам заявление към СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679). Можете да се свържете с Администратора на адреса: гр. Плевен, п.к. 5804, ул. Хаджи Димитър №15 или на e-mail: office@expose.studio;

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД се ангажира да спазва приложимите закони за защита на личните данните в това число, но не само, Общ регламент относно защитата на данните, Закона за защита на личните данни и издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД е предприела необходимите организационни и технически мерки за защита на личните данни.

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД обработва само надлежно събрани лични данни, необходими за конкретни, точно определени и законни цели:

 

• Индивидуализиране на субектите на данните при встъпването им в трудови и граждански правоотношения с Администратора, изпълнение на законовите и договорните задължения на Администратора, произтичащи от неговото качество на работодател/ възложител;

• Сключване и изпълнение на задълженията по сключени от Администратора договори, свързани с неговата дейност;

• Изпълнение на нормативни задължения на Администратора, свързани с упражняваната от него дейност;

• Други цели, изискващи обработването на лични данни от Администратора, като във всеки случай Администраторът е длъжен да установи наличието на основание за обработването по смисъла на чл. 6 от Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

 

Личните данни, които СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД събира и обработва следва да бъдат точни и при необходимост да се актуализират. Личните данни се заличават или коригират, когато се установи, че са неточни или несъответстващи на целите, за които се обработват.

 

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД съхранява и обработва събраните лични данни за срок не по-дълъг от необходимия за изпълнение на целите, за които личните данни са били събрани.

Субектите, чиито лични данни обработва СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД, имат следните права:

 

• Право на информация за личните им данни, обработвани от СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД

• Право на достъп до личните им данни, обработвани от СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД;

• Право на коригиране на неточни лични данни, обработвани от СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД;

• Право на изтриване на личните данни;

• Право на ограничаване на обработването на личните им данни;

• Право на преносимост на личните им данни.

 

Изброените по-горе права могат да бъдат упражнени чрез:

• Заявление, изпратено лично или чрез упълномощено лице на електронен адрес:

office@expose.studio; Заявлението следва да бъде подписано по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.

• Заявление, изпратено лично или чрез упълномощено лице до адрес: гр. Плевен, п.к. 5804, ул. Хаджи Димитър №15 до Управителя на СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД

СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД няма да предоставя събраните лични данни на трети страни | лица.

В случай на нарушаване на правата на субектите всеки един от тях има право на защита, която може да реализира, като:

• сезира Комисия за защита на личните данни;

• обжалва действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.