19/02/2020
ПОДПИСАН ДОГОВОР | ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

На 29.08.2019 г. , СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.024-1021 за изпълнение на проект “Устойчиво развитие на СТУДИО ЕКСПОЗЕ ООД”. Проектът се изпълнява по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, процедура “Насърчаване на предприемачеството”, по приоритетна ос “Предприемачество и капацитет за растеж на МСП”. Изпълнението на дейностите по проекта е с безвъзмездната финансова подкрепа на Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е устойчиво развитие в областта на архитектурните дейности:
• създаване и стабилност на работни места чрез осигуряване на устойчива заетост на предприемача и 2-ма експерти включени в проекта
• ръст на продажбите чрез реализиране и предлагане на пазара на архитектурни услуги: архитектурнo проектиране с основен акцент на еднофамилни и многофамилни жилищни сгради; Вътрешна архитектура и естетическо оформление на пространства; Авторски надзор за проследяване реализацията на проектите и заложените в тях решения, материали и технологии; 3D макети и модели на сгради и детайли
• постигане на социален ефект чрез създаване на възможности за социална интеграция на хора с увреждания; Създаване на добавена стойност и спестяване на разходи за потребителите на архитектурните услуги, свързани с изграждането на съвременни пасивни и енергоефективни сгради;
• постигане на екологичен ефект чрез: намаляване на въздействието върху околната среда; повишаване на устойчивостта към натиска върху околната среда; постигане на по-ефективно и отговорно използване на природните ресурси, вследствие изпълнение на комплексни архитектурни проекти, насочени към подобряване качеството на жизнената среда, подчинени на идеята за устойчиво развитие и спомагащи внедряването на съвременните, иновативни, високотехнологични и екологични продукти и материали в строителния процес.